Gratis verzending vanaf € 100

Bescherming van de Privacy

Niida Saffraan draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder ondermeer de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij raden u aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers van onze websites. Het is mogelijk dat er voor deze specifieke diensten en producten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

Door onze website te gebruiken of door gebruik te maken van de producten en diensten u aangeboden door Niida Saffraan of door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Niida Saffraan persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna “Gegevens”) zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder “verwerking” wordt verstaan een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Gegevens of een geheel van Gegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens is Niida Saffraan, Hendrik Conscienceplein 14, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0676 97 13 14 (hierna HISARI HAMIDULLAH).

Niida Saffraan heeft binnen zijn onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, zijnde Hisari Hamidullah. Bij enige vragen kan u steeds contact met hem opnemen via: care@niida-saffraan.be

Voor de uitoefening van uw rechten vragen wij u echter om eerst de mogelijkheden voorzien in artikel 5 te benutten.

Niida Saffraan verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Niida Saffraan onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer,  fire walls, anti virus scans, toegangscontroles, logs, back ups.

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw Gegevens is beperkt en toegang wordt enkel en alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

Indien Niida Saffraan met onderaannemers werkt voor de uitvoering van de verschillende diensten en producten die zij aanbiedt, sluit zij met deze onderaannemers de nodige overeenkomsten af teneinde ter bescherming van uw Gegevens te bewerkstelligen.

Daarenboven hebben wij de nodige beleidslijnen en procedures geïmplementeerd binnen onze organisatie en hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. U kan zijn contactgegevens hierboven terugvinden.

Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • u zich registreert en een account aanmaakt op onze e-commerce website,
 • u een (online) formulier invult,
 • u een bestelling plaatst of aankopen doet,
 • een bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • u zich abonneert op een nieuwsbrief,
 • u deelneemt aan enquêtes,
 • enzovoort.

Niida Saffraan kan uw Gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven.

Niida Saffraan verzamelt volgende categorieën van Gegevens:

 • administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren, contact met u opnemen of de diensten uitvoeren waar u een beroep op doet. Bijvoorbeeld: naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, email adres, Rob kaartnummer…;
 • Gegevens over uw aankoopgedrag en Gegevens aangeleverd door het gebruik van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen die u heeft gedaan, in welke winkel u uw aankopen het meest verricht, …Wij gebruiken deze Gegevens onder meer om u als klant een betere en eventueel gepersonaliseerde ervaring te bieden en om u specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties te kunnen voorstellen. Indien u onze websites gebruikt, verzamelen wij eveneens informatie over uw online gedrag (vb klikgedrag).
 • Gegevens aangeleverd door derden, zoals bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, adresverificatie;…
 • Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: ip adres, lokalisatiegegevens…
 • Gegevens die u onze rechtreeks aanlevert wanneer u een klacht indient of indien u ons contacteert met bepaalde vragen

Niida Saffraan verwerkt uw Gegevens voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden en zal uw Gegevens niet verwerken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

Niida Saffraan kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

 • Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten.

Dit betekent dat Niida Saffraan uw Gegevens verwerkt om zijn aanbod van producten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat ondermeer: het vragen van feedback over onze producten, Gegevens die wij bekomen via uw contacten met onze klantendienst,…

We kunnen uw Gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou zijn of om u onze nieuwsbrief toe te sturen. In dit kader gebruiken wij uw Gegevens op basis van het klantenprofiel en klantensegment (vb gezinssamenstelling, vegetariër, interesses, …) dat wij afleiden op basis van uw voorkeuren, uw aankopen en uw gedragingen online;

Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven, producten en diensten dient u uw toestemming hiervoor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

Indien Niida Saffraan overgaat tot volledig geautomatiseerde besluitvorming zal u hier vooraf  meer informatie over ontvangen.

 • Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, zoals het toekennen van voordelen in het kader van ons getrouwheidsprogramma, het leveren van uw bestelling, …
 • Het realiseren van studies en statistieken

Na het anonimiseren van uw Gegevens, kunnen wij deze gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik van onze diensten, de verkoop van onze producten, het verloop van onze acties, wedstrijden en dergelijke meer. Het is belangrijk voor u om te weten dat we hiervoor werken met geanonimiseerde gegevens die op geen enkele wijze terug te brengen zijn naar individuen.

 • Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde Gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan wij over kunnen gaan tot het verwerken van uw Gegevens betreffen:

 1. Uw toestemming: bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven
 2. Een  overeenkomst die u heeft afgesloten met Niida Saffraan
 3. Een gerechtvaardigd belang van Niida Saffraan na grondige en doordachte afweging of de fundamentele rechten en vrijheden van u als klant niet zwaarder doorwegen
 4. Wettelijke verplichtingen (vb bijhouden facturen, identificatie plicht gebruiker prepaid telefoonkaart)
In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan Niida Saffraan u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan kiezen op welke manier Niida Saffraan contact met u kan opnemen:

–          Per mail;

–          Per sms;

–          Per post;

–          Via sociale media.

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door Niida Saffraan voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons hierover informeren op het volgende adres:

–          Niida Saffraan, Hendrik Conscienceplein 14, 8400 Oostende

–          Contactformulier op onze website: https://www.niida-saffraan.be/contacteer-ons/

–          U kan zich steeds uitschrijven van onze nieuwsbrieven door de link onderaan de nieuwsbrieven te gebruiken

 

Niida Saffraan zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

–          u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;

–          in de gevallen die de wet bepaalt;

–          wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; of

–          op verzoek van wetgevend of gerechtelijke instanties.

Als klant heeft u steeds bepaalde rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van deze rechten alsmede hoe u deze kan uitoefenen.

1. U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens

2. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten of om uw Gegevens te laten schrappen.

3. In bepaalde gevallen omschreven door de wet  heeft u als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, om de verwerking van uw Gegevens te beperken  of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken.  U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

Bij de uitoefening van uw recht op beperking van of verzet tegen de verwerking of om de door u gegeven toestemming in te trekken, verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken.

We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen, het beperken van bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

4. U heeft eveneens, in welbepaalde gevallen, het recht om de overdraagbaarheid van uw Gegevens te vragen indien Niida Saffraan uw Gegevens, die door u werden aangeleverd, verwerkt op basis van uw toestemming of verwerking in het kader van de uitvoering van een contract tussen u en Niida Saffraan en deze verwerking volledig via een geautomatiseerd procédé wordt verricht. Deze aanvraag kan u steeds indienen via:

–          ons contactformulier via de website https://www.niida-saffraan.be/contacteer-ons/

–       schriftelijk naar volgend postadres: Niida Saffraan – Hendrik Conscienceplein 14, 8400 Oostende;

 

5. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen, dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren. Voor uw veiligheid bij het versturen van informatie per mail raden wij u dan ook aan om uw kaartnummer (of document nummer indien u gebruik maakt van een ander bewijsmiddel) en uw foto af te dekken indien u dit aan ons doorstuurt.

6. Voor de volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de privacycommissie (commission@privacycommission.be) indien Niida Saffraan niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Niida Saffraan uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

U kunt onze website bezoeken zonder uw persoonlijke Gegevens mee te delen. Het gebruik van de verschillende producten en diensten aangeboden op onze website (online aankoop, contactformulier) vereisen evenwel de communicatie van bepaalde persoonlijke Gegevens.

Op onze website worden “cookies” gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en die ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de pagina, …)

De cookies worden op deze websites gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door bijvoorbeeld ons uw taalkeuze mee te delen, om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren, …. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Op onze website wordt gebruikt van volgende soorten cookies:

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens…
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht …
 • Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, het clickgedrag (bv. hoelang uw bezoek aan de website duurt, welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer, …).
 • Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op uw interesses.
 • Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina’s problemen opleveren, …In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door de cookie gegenereerde informatie  over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, in het kader van analyses over het gebruik van de website.  Deze cookies slaan onder andere volgende informatie op:  welke pagina’s er bezocht worden, hoe lang men op de website blijft, hoe men daar komt en wat men aanklikt en in sommige gevallen het IP adres, maar ook scroll en klikgedrag.
 • Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.

Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van uw browser.  Om dit te doen raden wij u aan  om u te informeren op de  support-sites van uw browser (https://support.google.com/https://support.mozilla.orghttps://support.microsoft.com/ )

U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt.  U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

Naast de bovenvermelde gegevens registreert Niida Saffraan tevens gegevens wanneer u de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert  (bv: uw IP-adres en de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht).

Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.

Niida Saffraan bewaart uw Gegevens enkel zolang wij verplicht zijn deze te bewaren in het kader van een wettelijke verplichting of zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In dit kader gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door Niida Saffraan. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

Het gebruik van onze websites, en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico’s van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico’s van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

Niida Saffraan behoudt zich het recht voor de verklaring ‘Bescherming van het privéleven’ te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 25.10.2022.

 

BedrijfsGegevens en firmanaam Verantwoordelijke Verwerker:

 

Eenmanszaak :

HISARI HAMIDULLAH, Hendrik Conscienceplein 14, 8400 Oostende

Niida Saffraan – BTW BE 0676 97 13 14

Website:

https://www.niida-saffraan.be

Contact:

0493 35 39 46

Functionaris Gegevensbescherming:

Hisari Hamidullah

care@niida-saffraan.be

Word lid van het NIIDA membership

Schrijft u zich in om uw code voor 5% korting op uw eerste bestelling te ontvangen

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Zie ook onze privacybeleid